News

Celebs

Celeb News

A letter to Rokki From Queen Tatelicious

Celeb News

28 May, 2020 | Posted By: celeb Reporter
A letter to Rokki From Queen Tatelicious

Wadiwa Rokki.

Chakutanga ndinobvunza hupenyu.

Ndanyora tsamba iyi ndichingoda kukuvhura pfungwa dzako dzakoriwa nembanje nemusombodhiya zvazanganiswa neshavi rehurombe.

Muhupenyu munhu wese anozvarwa akapfumbata zvipo zvake mumaoko.

Zvinenge zvave kwauri kuvhumbamira zvipo izvozvo kana kuzvipavhurira kumhandu kuti vazvitore kuzviita zvavo.

Chipo chekuimba wakazvarwa uinacho ende hazvidi n’anga kana tsikamutanda kuti akuudze izvozvo.

Une mweya wehurombe wakakukomberedza unotoda kunamatirwa nekumbofambirwa mudzin’anga nemumaporofita kuti mweya iwoyo utaramuke kure uende kune akautumidzira pauri.

Uchaziva gore riye rawakaenda kumutambo weBIG BROTHER Africa, Africa yese yaikwaaaama nekukuzaaaaa kuti tikuda kuti Roki ahwine.

Mweya wehurombe wakakubata ndokubva warakasha Maneta wabva wabudiswa mumutambo uyu zvese naManeta wacho.

Iye zvino wapihwa mukana naPanganai muporofita wenhema uyu,kuti uuye kuzoimba iwe pasi tsveee wakutanga kuchohwera muridzi wemutambo.

Mweya wehurombe wakakutasva une nharo.

Chero ipo pano ini wacho handisi mutsvene Asi ndinogara ndichizviteurira upenyu hwangu kuna Mwari neVaDzimu kuti Masango atambanuke achene kuti mburetete.

Musaende kun’anga dzinokunyepera kuti une mudzimu,voti rega ndikugadzire iwe nemachira ako.

N’anga zvinji dziri kukusairirai minyama yavo nemweya dzevanhu vavanenge vakauraya.

Wakanzi une mudzimu,unogadzirwa neve dzinde rako not vatorwa.

Mwari nemudzimu yekwako zvikuwanira Nyasha.

Ndatenda.

Bhabhayi.

#Queen_Tatelicious
#Baba_Tanya
#Mafirakureva_Chokwadi


ABOUT AUTHOR

celeb Reporter
celeb Reporter
I am a freelance journalistFOLLOW US